İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ KAPSAMINDA VERİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HİZMET , GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

İSG KILAVUZ OSGB bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun şekilde görevlendirilen  İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihli  Resmi Gazetede yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları hakkındaki Yönetmelik  kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı  mühendislerimiz tarafından , işletmelere sunduğumuz  hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir;

A.Mevzuata uygunluk;

1- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  ve bunlara bağlı olarak yürürlükte olan diğer İSG mevzuatlarında yer alan hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.

2 -Adli ve idari yetkililerin sorgulama ve denetimlerinde noksansız görülecek biçimde yasa, tüzük ve yönetmeliklerde istenilen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış vaziyette muhafaza edileceği bir İSG dosyasını her işyeri için ayrı olarak oluşturmak.
3- İSG mevzuatında yapılan değişiklikler, güncelleme ve iptaller, Çalışma Bakanlığı’nın tebliğ, eğitim ve sınavları konusunda işvereni bilgilendirmek.

B) Rehberlik;

1- İşyeri amirlerine İSG konusunda rehberlik  yapmak, İşyeri amirlerinin konu ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
2-İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek.
3 -İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.
4-İş kazalarının oluşumunda ve hukuki sürecinde işverene ve gerektiğinde işveren avukatlarına danışmanlık yapmak.

C) Sağlık Güvenlik Planı ve/veya Dokümanı hazırlanmasında rehberlik etmek;

1-Sağlık ve Güvenlik Planı/Dokümanı hazırlamak. ( İş sağlığı ve güvenliği sistemi, işe giriş işlemleri. acil durum müdahale planı, yıllık eğitim planı, iş kazası, yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile risk değerlendirme konularını kapsamaktadır)

D)  İş Sağ lığı ve Güvenliği İç Yönetmelik Hazırlanmasında rehberlik etmek ;

1-Görevlendirilecek İşyeri yetkilileri ile birlikte İşyerinin niteliğine uygun bir İSG İç Yönetmelik taslağı hazırlamak işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve İç Yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak.

E) Risk Değerlendirmesi;

1-Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak
2-İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak.
3-Risk değerlendirme sonuçlarını değerlendirerek , ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlamak.

F) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları;

1-Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler doğrultusunda çalışan sayısı 50 ve üzeri olan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmasına yardımcı olmak.
2-İSG KURULU oluşturulan işyerlerinde aylık İSG toplantılarının gündemini yazılı olarak belirlemek. Kurul Sekreteri olarak görev yapmak.
3-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılmak, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak.
4-İSG Kurulu oluşturulmayan işyerlerinde İSG Uzmanı olarak tespitlerini tutanak halinde İşyeri Amirine sunmak.
5-6331 sayılı İş Kanununun 83’ üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek.

G) Çalışma Ortamı Gözetimi;

1-Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.
2-İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
3-İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetimini sağlamak.
4-Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek.
5-İşyerindeki tehlikelerin tanımlanması ve ortadan kaldırılması ile risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunmak, bu hususlarla ilgili işverene rapor vermek.

H) Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt;

1-6331 Sayılı İş Kanununun 77. Maddesi uyarınca zorunlu kılınan çalışanların eğitimlerini  “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını  izlemek.
2-6331 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesi doğrultusunda İSG mevzuat hükümlerini işyerinde çalışan çıraklar ve stajyerlere de uygulamak
3-İşyeri yöneticilerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerine, eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak.
4-Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Yıllık Değerlendirme Raporunu İşyeri Hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.
5-İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için yöntemler geliştirmek, bu yöntemlerle ilgili çalışanları bilgilendirmek, her incelemeden sonra inceleme formlarını doldurmak ve gereği için işverene bildirerek sonuçlarını takip etmek, formların değerlendirme ve izlenmesi amacıyla muhafazasını sağlamak.

İ) İlgili Birimlerle İşbirliği;

1-İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
2-İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

J) İş Kazaları;

1-İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek.
2-İşyeri Sağlık Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
3-İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

K) YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

1-İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek.

L) DİĞERLERİ

1-İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için İşverene tavsiyelerde bulunmak.
2-Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçiminin sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve öneriler hakkında İşverene tavsiyelerde bulunmak.
3-İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla verilecek eğitimin kimlere verileceği, kapsamı, kimlerin vereceği, süresi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması konusunda işverene önerilerde bulunmak.
4-İşyerinde çalışanların yaşamı ile ilgili yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde derhal üst yönetimi bilgilendirerek işin geçici olarak durdurulmasını sağlamak.